شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند:
إن أردت أن تکون من الخدام فالتزم الأدب التزام الألف و اللام.
اگر می‌خواهی در زمره‌ی خادمان باشی به ادب التزام داشته باش همانند التزام الف و لام بر سر برخی از کلمات.

1. کتاب مستطاب فتوحات مکیه / باب 559
2. الکبریت الأحمر فی بیان علوم شیخ الأکبر / ص 138