شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند:
علوم النظر أوهام عند علوم الإلهام.
علم هایی که از راه تعقل و اندیشه حاصل می‌آید در برابر علومی که از راه الهام پدید می‌آید اوهامی بیش نیستند.


1. کتاب مستطاب فتوحات مکیه / باب 559
2. الکبریت الأحمر فی بیان علوم شیخ الأکبر / ص 137