حضرت شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند‌:
امنح أخاک الفقیر منحة ما قدرت علیها فإن أجرها العظیم.
به برادر (دینی) فقیرت به اندازه‌ای که قدرت بر آن داری ببخش. همانا اجر این کار بسیار زیاد است.