شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی می‌فرمایند:
ألا و ان الذنب یزید الکفر
آگاه باش: به درستی که گناه بر کفر انسان می‌افزاید.