حضرت شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی در سفارشی در کتاب شریف وصایا برخی شعب ایمان را ذکر می‌فرمایند که به علت طولانی بودن در چند قسمت تقدیم می‌گردد :
1_ شهادت به توحید و رسالت
2_ نماز
3_ زکات
4_ روزه
5_ حج
6_ جهاد
7_ وضو
8_ غسل جنابت
9_ غسل جمعه
10_ صبر
11_ شکر
12_ ورع و پرهیزکاری
13_ حیاء
14_ امان
15_ نصیحت و خیرخواهی
16_ اطاعت از اولی الأمر
17_ ذکر و یاد خدا
18_ اذیت نرساندن به غیر
19_ ادای أمانت
20_ یاری نمودن مظلوم